گزارش گرندپرى سن مارينو :پيروزى ماركز در دور اخر

مجله خودرو_قبل از استارت مسابقه سطح پيست بسيار خيس و لغزنده است. سه مدعى قهرمانى در رديف اول خط استارت قرار دارند. وينالس، دويزيوسو و ماركز به ترتيب اول دوم […]

ادامه مطلب