11 سال پیش: خداحافظی مایکل شوماخر با فراری

مجله خودرو_مایکل شوماخر دقیقا 11 سال پیش برای آخرین بار پشت فرمان یک فراری نشسته بود. مایکل شوماخر چند روز بعد از گرندپری برزیل که در آنجا چهارم شده بود […]

ادامه مطلب